آیا حمایتگرایی دولت شاخص های فقر را در روستا کاهش داده است؟ مطالعه موردی استان مازندران

سید مجتبی مجاوریان؛ نوشین رئیسی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 13-24

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9666

چکیده
  فقر مانعی مهم در عدم توسعه اقتصادی جهان سوم  محسوب می شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری فقر در روستاهای استان مازندران در شش مقطع زمانی است که یک مقطع آن پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها است. پس از محاسبه خط فقر در منطقه مورد مطالعه، برای اندازه‌گیری فقر، شاخص های درصد فقر، شدت فقر و شاخص سن محاسبه گردید. داده های تحقیق از اطلاعات ...  بیشتر