بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه داران به کشاورزی پایدار در استان البرز

امید جمشیدی؛ سید داود حاجی میررحیمی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 267-285

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38658

چکیده
  بهبود نگرش گلخانه‌داران، به‌عنوان متولیان تولید، نسبت به کشاورزی پایدار می‌تواند زمینه‌ساز افزایش پایداری این نوع نظام کشت گردد؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه‌داران به کشاورزی پایدار در استان البرز بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 366 ...  بیشتر

بررسی عامل‌های مؤثر بر نظر کشاورزان استان البرز در پذیرش کشاورزی ارگانیک

سید حمزه میرسلیمی؛ همایون فرهادیان؛ شقایق خیری؛ فرهاد خسروانی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 141-163

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8593

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی عامل‌های مؤثر بر پذیرش کشاورزی ارگانیک است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی– همبستگی است. جامعة آماری مدنظر را تولید‌کنندگان محصولات کشاورزی استان البرز تشکیل می‌دهند که حجم نمونه‌ با استفاده فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین شد و  200 تولیدکننده انتخاب شد. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات، ...  بیشتر