تحلیلی بر آسیب‌پذیری نظام‌ بهره‌برداری خانوادگی روستایی در استان کرمانشاه؛ مطالعة موردی: گندمکاران

عبدالحمید پاپ‌زن؛ شهپر گراوندی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 81-96

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8588

چکیده
  نظام‌های بهره‌برداری خانوادگی، یکی از رایج‌ترین نظام‌های بهره‌برداری از زمین در استان کرمانشاه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پژوهش‌های اندکی در رابطه با سنجش آسیب‌پذیری این نظام در استان کرمانشاه صورت گرفته است، درحالی‌که  سنجش آسیب‌پذیری می‌تواند راهنمای خوبی برای برنامه‌ر‌یزان و سیاستمدارن در تدوین برنامه‌ها، تخصیص ...  بیشتر