توسعه روستایی
بررسی اثر عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه جهت خصوصی‌سازی شرکت‌های تعاونی روستایی در شهرستان تربت‌حیدریه

فاطمه رستگاری پور؛ محدثه توکلی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 453-469

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.264671.1901

چکیده
  فرآیند خصوصی‌سازی به عنوان رویکردی برای دستیابی تدریجی به مکانیسم بازار است که طی آن، کشورهایی با دولت‌های مداخله‌گر، بخشی از مالکیت‌های دولتی و عمومی را به افراد و بخش خصوصی انتقال می‌دهند. در این مطالعه عوامل مؤثر بر انگیزه افراد به خصوصی‌سازی شرکت‌های تعاونی روستایی و تفسیر زیر عوامل آن‌ها با کاربرد الگوی لاجیت بررسی شد. ...  بیشتر