ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها بر توسعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر

کامبیز فلاح محمد حسینی؛ محمد محمدی؛ آزیتا زند

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 453-473

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.63182.1620

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها‌ بر توسعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوار در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر هستند که حدود 6133 نفر می باشد. از این تعداد 362 نفر از طریق فرمول کوکران به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند، روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بود. ...  بیشتر