جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
عوامل موثر در عملکرد خدمات دفاتر ICT در راستای هوشمندسازی روستاها ( مطالعه موردی:روستاهای شهرستان طبس)

فرحناز اکبراقلی؛ مجسن قاسمی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 211-220

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.229796.1851

چکیده
  شکل غالب و گام اول در هوشمندسازی مناطق روستائی، ایجاد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) است. نواحی روستایی به علت بعد مسافت و پراکندگی، از بسیاری امکانات محروم مانده اند و استفاده از فناوری های هوشمند می تواند به شکلی موثر در ارائه خدمات (آموزشی, اداری, بانکی و...) نقش داشته باشد. از ان جا که عملکرد دفاتر در تسریع روند هوشمند سازی روستاها ...  بیشتر