کارکردهای اجتماعی مزرعه‌های خانوادگی در فرآیند توسعة پایدار روستایی: سنجش گرایش کارشناسان کشاورزی استان گلستان

احمد عابدی سروستانی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 97-111

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8589

چکیده
  امروزه فشارهای اقتصادی موجب شده است که افزایش تولید به‌عنوان مهم‌ترین هدف کشاورزی تلقی شود، اما کشاورزی فقط یک شغل برای کسب درآمد نیست، بلکه یک روش زندگی است که از  نظر اجتماعی، فرهنگی و ‌محیط زیستی‌ اهمیت دارد. با این وجود و با ایجاد تغییرهای ساختاری و کاهش تعداد مزرعه‌های خانوادگی، پرسش‌هایی دربارة تأثیرهای اجتماعی این پدیده ...  بیشتر

مقایسة معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال‌های 1390-1384

مصطفی عربی؛ مهدی خداپرست مشهدی

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6006

چکیده
  در این مطالعه برخی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه اجتماعی و اندازه‌گیری تغییرهای نابرابری درآمد ازجمله ضریب جینی، نسبت دهک‌ها، ضریب انگل، شاخص رفاه اجتماعی، هزینة سرانة واقعی خانوار، شکاف مصرف شهر و روستا و خط فقر در  روستاهای کشور با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها در طی سال‌های 1390-1384 محاسبه ‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان ...  بیشتر

بررسی توسعة پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی ( مطالعة موردی: روستاهای شهرستان کاشمر)

مرتضی اشرفی؛ محمود هوشمند؛ علی کرامت زاده

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6007

چکیده
  امروزه با توجه به جایگاه و نقش جامعة روستایی در توسعة متوازن کشور و همچنین با عنایت به مسائل و مشکلاتی که این جامعه با آن مواجه است، اهتمام بر توسعة پایدار روستایی امری ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی توسعة پایدار نظام کشاورزی است که به‌صورت مطالعة موردی در روستاهای شهرستان کاشمر از استان خراسان رضوی صورت گرفته ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد مناطق روستایی با تأکید بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

حمید سپهردوست؛ صابر زمانی شبخانه

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 29-39

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.5997

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی نقش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی اقتصادی مناطق روستایی، تأثیر آن بر چگونگی توزیع درآمد جوامع روستایی و همچنین پاسخ‌گویی به این مسئله است که آیا توسعۀ فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی توانسته است بر روی چگونگی توزیع درآمد جوامع روستایی تأثیر داشته باشد یا خیر. برای این منظور از داده‌های ...  بیشتر