بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد مناطق روستایی با تأکید بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

حمید سپهردوست؛ صابر زمانی شبخانه

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 29-39

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.5997

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی نقش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی اقتصادی مناطق روستایی، تأثیر آن بر چگونگی توزیع درآمد جوامع روستایی و همچنین پاسخ‌گویی به این مسئله است که آیا توسعۀ فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی توانسته است بر روی چگونگی توزیع درآمد جوامع روستایی تأثیر داشته باشد یا خیر. برای این منظور از داده‌های ...  بیشتر

تأثیر خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان (مطالعة موردی: روستای گودین، شهرستان کنگاور)

فرحناز رستمی قبادی؛ وحید علی‌آبادی؛ عبدالحمید پاپ‌زن

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6001

چکیده
  هدف کلی این پژوهش، بررسی اثرات خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (ICT) بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان  است. این تحقیق، توصیفیـ پیمایشی بوده و با استفاده از شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام‌شده است. جامعة آماری تحقیق روستائیان روستای گودین شهرستان کنگاور واقع در استان کرمانشاه است. حجم نمونه با استفاده از جدول ...  بیشتر