ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان چرام)

مهدی نوری پور؛ مجید صداقتی؛ محبوبه آسیمه

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 171-186

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.266614.1909

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش کشاورزی شهرستان چرام واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفت. جامعه‌ی آماری پژوهش 2528 تن از کشاورزان بخش مرکزی شهرستان چرام بودند. رویکرد حاکم در این مطالعه تلفیقی (کیفی ‌ـ کمی) بود. در بخش کیفی ابتدا داده‌ها از طریق انجام مصاحبه‌ی عمیق با کشاورزان مطلع گردآوری ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی اثرگذاری ارتباطات مشارکتی کشاورزان بر استفاده از فناوری های نوین تولید در خراسان رضوی

هادی زارعی؛ لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 489-506

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.269787.1911

چکیده
  تولید محصولات کشاورزی به عنوان بخشی اثرگذار در توسعه کشور در ابعاد مختلف دارای اهمیت فراوانی است؛ اما با توجه به ضایعات تولید این محصولات در کشور که بنا به آمار بیش از30 درصد تولید کل محصولات است ضروری به نظر می‌رسد تا نسبت به تغییر شیوه‌های تولید از طریق همسو ساختن کشاورزان و روستاییان جهت استفاده از فناوری‌های نوین تولید توسط آنان ...  بیشتر

توسعه روستایی
بررسی وضعیت کشاورزی و نقش آن در مهاجرت روستایی با استفاده از روش‌های آماری ناپارامتری (مطالعه موردی روستاییان شهرستان چاراویماق)

مرتضی الهیاری؛ ابوالفضل توسلی؛ محمدرضا نقوی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 475-487

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.221644.1837

چکیده
  به منظور مطالعه عوامل مؤثر در مهاجرت روستاییان شهرستان چاراویماق با تمرکز بر نقش کشاورزی، پژوهشی به روش پیمایشی از نوع مشاهده مستقیم که در آن از تکنیک پرسشنامه با پاسخ باز و بسته استفاده می­شود، انجام شد. روش نمونه­گیری در این پژوهش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی بود و در مجموع بر اساس آزمون کوکران تعداد نمونه آماری برابر 200 نفر ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
شناسایی نقش زنان‌روستایی در پدافند‌ غیرعامل کشاورزی با تأکید بر محیط-زیست در شهرستان باوی

زینب مهمدی کربلایی؛ مسعود برادران؛ بهمن خسروی پور؛ منصور غنیان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 4-4

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15056

چکیده
  بهبود وضعیت کشاورزی و محیط ‌زیست و حتی سایر بخش‌ها نیازمند اصول پدافند غیرعامل است که می‌تواند کمکی مؤثر، جهت تکمیل زنجیره‌ی دفاعی در بخش کشاورزی باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از زنان روستایی در دو روستای صلیعه و تلبومه در بخش مرکزی شهرستان باوی استان خوزستان بود. حجم جامعه برابر 736 نفر  بود که  با استفاده از جدول کرجسی و ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
ارزیابی قابلیت کشت انگور دیم در نواحی روستایی شهرستان مریوان با استفاده از روش SWOT در دهستان سرکل

ریحانه سلطانی مقدس؛ مسعود خوران

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 415-434

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15057

چکیده
  چکیده دهستان سرکل به دلیل استقرار در مناطق کوهستانی، با مشکلات توسعه فیزیکی و کشاورزی مواجه است. بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود، شرایط مناسبی برای کشت انگور دیم فراهم‌ شده است. هدف تحقیق شناخت توانمندی‌ها و پتانسیل‌های محیطی و قابلیت‌ها و مزیت‌های تولیدی محصول انگور دیم جهت برنامه‌ریزی متناسب با امکانات بالقوه و بالفعل ...  بیشتر