توسعه روستایی
دهکده‏زیستی پایدار در حوضه آبخیز سیدعلی

فاطمه گنج بخش؛ مهدی کلاهی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.222967.1840

چکیده
  علیرغم مالکیت انحصاری و همچنین پتانسیل بالای طبیعت حوضه آبخیز سیدعلی بخش رضویه شهرستان مشهد، ولی بعلت محرومیت ساکنان آن و فقر شدید امکانات، پایداری زیستی اهالی حوضه، بسیار مورد تهدید است. هدف این پژوهش بررسی جنبه‏های مختلف دهکده‏زیستی پایدار و نیز واکاوی برخورداری از مواهب طبیعی جهت رسیدن به استقلال نسبی در بعد معیشت است. جامعه ...  بیشتر