ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری مناسب در تاکستان‌های شهرستان خرمدره

سیده شیرین گلباز؛ اسماعیل کرمی دهکردی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 253-264

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.197535.1814

چکیده
  مدیریت صحیح آب در تاکستان‌ها باعث استفاده بهینه از منابع آب، خاک، کود و تولید محصولاتی با کمیت و کیفیت بالا می‌شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری مناسب در تاکستان‌های انگور توسط انگورکاران شهرستان خرمدره می‌باشد، تا از طریق استفاده بهینه از آب ضمن صرفه‌جویی در مصرف آن محصولات بهتر و با کیفیت‌تری تولید ...  بیشتر