تحلیل آلودگی های زیست محیطی روستاهای الحاقی به کلانشهرها (مطالعه موردی: شهر مشهد)

وحید ریاحی؛ فرح فتحی زاده

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.133437.1737

چکیده
  روستاهای الحاقی به کلانشهرها با آلودگی زیست‌محیطی متعددی مواجه‌اند. یکی از شایع‌ترین این آلودگی‌ها که از اهمیت بالایی برخوردار است آلودگی‌های مربوط به خاک، زباله و ... می‌باشد. بر این اساس مقاله حاضر به تحلیل آلودگی‌های زیست‌محیطی روستاهای الحاقی شهر مشهد می‌پردازد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیل بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ...  بیشتر