اقتصاد کشاورزی
مدل راهبردی (TOWS) توسعه صنعت ابریشم با تأکید بر نقش آن در توسعه روستایی

تکتم محتشمی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 461-471

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.295202.1961

چکیده
  صنعت ابریشم با توجه به پتانسیل­ها و امکانات موجود خود می­تواند از طرق مختلف در محور توسعه قرار گیرد و نقشی راهبردی در توسعه روستایی ارائه نماید. در مطالعه حاضر، سعی شده راهبردهایی برای توسعه صنعت ابریشم در کشور ارائه شود تا از این طریق بتوان امکان توسعه به‌ویژه در بخش روستایی را فراهم آورد. برای این منظور نخست با استفاده از ادبیات ...  بیشتر