ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کم‌کاشت کشاورزان حوضه غرب تالاب جازموریان به منظور احیای تالاب

حسین نوروزی؛ حامد اسکندری دامنه؛ رسول لوایی؛ محسن عادلی ساردویی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 251-265

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.105212.1685

چکیده
  آب به عنوان یکی از مهترین عوامل زندگی در سطح زمین، علاوه بر نیاز شرب، جهت سایر مصارف مرتبط‌ با انسان و طبیعت اهمیت بسزایی دارد، به‌طوری‌که در اکثر کشورهای جهان مسئله کمبود آب به یک بحران جدی تبدیل شده‌ است. از این‌رو مدیریت منابع آب و حفاظت این منابع اهمیت فراوانی در این راستا پیدا کرده ‌است. ایران جزء مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان محسوب ...  بیشتر