جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
بررسی عوامل مؤثر بر تحولات ساختاری- کارکردی سکونت‌گاه‌های روستایی (مورد مطالعه: بخش کردیان- شهرستان جهرم)

وحید ریاحی؛ صدیقه کرمی نسب؛ مقصود بیات

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 173-196

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.80666.1642

چکیده
       سکونت­گاه­های انسانی تحت تأثیر عوامل و نیروهای فضاساز، همواره با تأثیرپذیری از فرآیندهای درونی و بیرونی مختلف در حال تغییر و تحول بوده­اند. در این میان سکونت­گاه­های روستایی، به­عنوان جزئی از نظام­های جغرافیایی، که خود متشکل از اجزای مرتبط به یک دیگرند، متأثر از موقعیت و جایگاه مکانی– فضایی، نحوه تعامل ...  بیشتر