کارکردهای اجتماعی مزرعه‌های خانوادگی در فرآیند توسعة پایدار روستایی: سنجش گرایش کارشناسان کشاورزی استان گلستان

احمد عابدی سروستانی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 97-111

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8589

چکیده
  امروزه فشارهای اقتصادی موجب شده است که افزایش تولید به‌عنوان مهم‌ترین هدف کشاورزی تلقی شود، اما کشاورزی فقط یک شغل برای کسب درآمد نیست، بلکه یک روش زندگی است که از  نظر اجتماعی، فرهنگی و ‌محیط زیستی‌ اهمیت دارد. با این وجود و با ایجاد تغییرهای ساختاری و کاهش تعداد مزرعه‌های خانوادگی، پرسش‌هایی دربارة تأثیرهای اجتماعی این پدیده ...  بیشتر

بررسی توسعة پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی ( مطالعة موردی: روستاهای شهرستان کاشمر)

مرتضی اشرفی؛ محمود هوشمند؛ علی کرامت زاده

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6007

چکیده
  امروزه با توجه به جایگاه و نقش جامعة روستایی در توسعة متوازن کشور و همچنین با عنایت به مسائل و مشکلاتی که این جامعه با آن مواجه است، اهتمام بر توسعة پایدار روستایی امری ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی توسعة پایدار نظام کشاورزی است که به‌صورت مطالعة موردی در روستاهای شهرستان کاشمر از استان خراسان رضوی صورت گرفته ...  بیشتر