توسعه روستایی
بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و کیفیت نیروی انسانی بر ضریب جینی در مناطق روستایی ایران

ابراهیم قائد؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ حبیب شیرافکن لمسو؛ هانیه حسین زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

https://doi.org/10.22048/rdsj.2023.340192.2019

چکیده
  مناطق روستایی ایران به عنوان مهترین قطب تولید محصولات کشاورزی شناخته شده است. با توجه به اینکه توزیع درآمد بر میزان فقر و رفاه اقتصادی روستائیان اثرگذار است، آگاهی از عوامل مؤثر بر چگونگی توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، برای تدوین سیاست‌های فقرزدایی، ضروری خواهد بود. شناسایی این عوامل، راه را برای اقدامات مناسب در وهله‌ی اول ...  بیشتر

توسعه روستایی
برآورد و پهنه‌بندی امید زندگی در مناطق روستایی ایران

شادعلی توحیدلو؛ غلامرضا مجردی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.294909.1960

چکیده
  امید زندگی بیانگر برخورداری از یک سطح بهتر و مناسب تر زندگی است. در نتیجه آگاهی از شاخص فوق در مناطق روستایی به دولتمردان، برنامه‌ریزان روستایی در تصمیم گیری کمک می کند. لذا پژوهش حاضر با هدف برآورد و پهنه‌بندی امید زندگی در مناطق روستایی ایران براساس داده‌های رسمی ثانویه جمعیت شناختی سال 1395 به انجام رسید. در روش پژوهش براساس داده ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ارزیابی و اولویت‌بندی معیارها و شاخص‌های معیشت پایدار روستایی ایران با استفاده از روش دلفی

فاطمه اسحاقی میلاسی؛ بیت الله محمودی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 217-232

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.98567.1677

چکیده
  در دستیابی به معیشت پایدار روستایی شناخت دقیق و کامل عوامل مؤثر بر فرآیند شکل­گیری و توسعه مناطق روستایی ضرورت دارد. در این راستا شناسایی و ارزیابی معیارها و شاخص­های پایداری معیشت روستایی می­تواند راهگشا باشد. در این مطالعه سعی بر آن شد از طریق بررسی منابع کتابخانه­ای و سوابق مطالعاتی موجود معیارها و شاخص­های معیشت پایدار ...  بیشتر

بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران

فرحناز شهریاران؛ صدیقه نبی‌ئیان؛ حسین مهرابی بشر آبادی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.5996

چکیده
  بخش کشاورزی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است که به دلیل عوامل تولید بسیار، ازجمله نیروی کار همواره مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده است. ازاین‌رو توجه به توان اشتغال‌زایی این بخش در بین سیاست‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا در این مطالعه با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی، تأثیر متغیر صادرات بر تقاضای نیروی کار در ...  بیشتر