تحلیل سطوح دارایی‌های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت

مینا صادق‌زاده؛ محمدصادق اللهیاری؛ محمدحسین انصاری

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 85-97

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6009

چکیده
  معیشت کشاورزان متأثر از ‌مقدار دارایی‌ها و تعادل بین این دارایی‌هاست. هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل سطوح دارایی‌های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت  است. جامعة آماری تحقیق شامل  همة شالیکاران شهرستان رشت (84772N=) در سال 1392 بود که حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونة کرجی- مورگان و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب ...  بیشتر

تأثیر خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان (مطالعة موردی: روستای گودین، شهرستان کنگاور)

فرحناز رستمی قبادی؛ وحید علی‌آبادی؛ عبدالحمید پاپ‌زن

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6001

چکیده
  هدف کلی این پژوهش، بررسی اثرات خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (ICT) بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان  است. این تحقیق، توصیفیـ پیمایشی بوده و با استفاده از شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام‌شده است. جامعة آماری تحقیق روستائیان روستای گودین شهرستان کنگاور واقع در استان کرمانشاه است. حجم نمونه با استفاده از جدول ...  بیشتر