جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل فضایی نابرابری های توسعه دهستان های منطقه مغان (موردمطالعه: شهرستان های پارس آباد،گرمی و بیله سوار)

سعیده علوی؛ حسین نظمفر؛ علی عشقی چهاربرج

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 475-492

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.81868.1649

چکیده
  شناخت امکانات و در پی آن تعیین سطوح برخورداری جامعه روستایی، نخستین گام در فرآیند برنامه­ریزی و توسعه برای این جامعه به­شمار می­رود. از آن­جا که توسعه مفهومی چندبعدی است بررسی سطوح و ابعاد مختلف توسعه و آگاهی از میزان برخورداری نواحی مختلف می­تواند گامی مؤثر در برنامه­ریزی باشد. این امر نه­تنها از بعد روستایی ، بلکه از ...  بیشتر