جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
تحلیل عوامل مؤثر در کارآفرینی گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان زوارم شهرستان شیروان

حسین فراهانی؛ سیده پروین حسینی؛ شادی بایزیدی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 329-346

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.128321.1727

چکیده
  مطالعه ادبیات توسعه و برنامه‌ریزی روستایی نشان می‌دهد که یکی از شناخته ‌شده‌ترین راهبردهای توسعه روستایی کارآفرینی است. از این‌رو آن چیزی که در این میان مورد توجه است، اهمیت دادن به نقش کارآفرینی روستایی و مقوله کسب‌وکار روستایی است. به همین منظور این پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی انجام ...  بیشتر