توسعه روستایی
بررسی و تحلیل چالش‌های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب

حمداله سجاسی قیداری؛ سیدرضا حسینی کهنوج؛ فاطمه نارویی امیری

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 159-179

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.202560.1819

چکیده
  روستاها به واسطه در برگرفتن بخش عظیمی از منابع کشور، می‌توانند نقش کلیدی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند که این امر نیازمند برطرف‌سازی چالش‌های پیش رو است. این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل چالش‌های پیش‌روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبارجنوب و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نوع نمونه‌گیری در ...  بیشتر