اقتصاد کشاورزی
بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در افزایش توانمندی‌ فنی و اقتصادی کشاورزان مناطق روستایی شهرستان نیشابور

مریم هادیزاده بزاز؛ خدیجه بوزرجمهری

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 443-459

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.13889.1058

چکیده
           هدف اصلی این مقاله بررسی نقش تعاونی‌های تولید در افزایش توانمندی فنی و اقتصادی کشاورزان عضو و توسعه‌کشاورزی در شهرستان نیشابور است. پژوهش حاضر به روش توصیفی– تحلیلی انجام شده است. جامعه‌آماری تحقیق را 4685 نفر از کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی‌های تولید روستایی در 24 روستا در شهرستان نیشابور تشکیل می‌دهند. ...  بیشتر