توسعه روستایی
بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان با هدف تمرکز زدایی در توسعه اقتصادی روستاها مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تربت حیدریه

نجمه جمالی؛ محمدرضا قریب؛ فاطمه سمسار کرمانی؛ سجاد نیک خواه چمن آباد

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 353-365

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.296871.1966

چکیده
  فرآیند تمرکززدایی رویکردی جهت اشتغال‌زایی و ایجاد زمینه های شغلی بیشتر در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته می‌باشد که در برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. لذا باید عملکردی مناسب و مؤثری در جهت توسعه سکونتگاه‌های پیرامون خود داشته باشند. تمرکززدایی از شهرها به مناطق روستایی و محلی زمینه های تخصیص اختیارات ...  بیشتر