توسعه روستایی
تحلیل علل نا امنی غذایی زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاه و راهبردهای مقابله با آن

نیلوفر صوفی؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 303-323

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.284923.1941

چکیده
  نا امنی غذایی مانع اصلی رفاه و توسعه‌یافتگی جوامع روستایی است و اگر به صورت جدی چاره‌اندیشی نشود آینده‌ی بشر به مخاطره می‌افتد. در این ببن زنان سرپرست خانوار آسیب ‌پذیرتر از سایر گروه‌ها می‌باشند. لذا هدف اصلی تحقیق تحلیل علل ناامنی غذایی زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاه و ارائه راهبردهای مقابله با آن بود. پژوهش به ...  بیشتر