جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
اثرات سبک زندگی بر هویت کالبدی مسکن در نواحی روستایی مطالعه‌ی موردی: دهستان گوزلدره، شهرستان سلطانیه

بهروز محمدی یگانه؛ منیژه احمدی؛ مهدی چراغی؛ مینا سلطانی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 187-199

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.270126.1912

چکیده
  مسکن در نواحی روستایی در برآوردن نیازهای اساسی انسان نقش ویژه‌ای دارد. با درنظر گرفتن کارکردهای متنوع مسکن روستایی، مطالعه‌ی تاثیر عوامل مختلف در نحوه‌ی تغییر و تحول آن اهمیت دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات سبک زندگی بر هویت کالبدی مسکن در نواحی روستایی می‌باشد، تحقیق حاضر در نیمه اول سال 1399 با روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای ...  بیشتر