جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ارزیابی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و عوامل تأثیرگذار بر آن (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه)

امیر سالاری؛ مریم حیدرزاده؛ نسیم قشقایی زاده

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 123-140

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.258911.1890

چکیده
  پایش مداوم کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی با توجه به وابستگی مفرط اشتغال، درآمد، تولید و توسعه پایدار روستاها به این منابع مخصوصاَ در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران امری ضروری می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی در محدوده روستاهای بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان انجام گردید. پس از برآورد کمی بیلان آب ...  بیشتر