توسعه روستایی
تحلیل الگوهای مقیاس معادل خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی

سید علی دریجانی؛ هنگامه هندی زاده؛ علیرضا کرباسی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 141-156

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.240699.1859

چکیده
  مقیاس معادل شاخصی برای مقایسه رفاه میان خانوارها با تعداد اعضای متفاوت است. مقیاس معادل بیان می‌کند که با افزایش بعد یک خانوار چه میزان مخارج اضافی نیاز است تا آن خانوار به رفاهی برابر یک خانوار مرجع _خانوار با دو بچه_ دست یابد. از آنجا که خط فقر در سال 1397 در خراسان رضوی رو به رشد بوده است و همچنین خط فقر در نقاط مختلف ایران دارای تفاوت ...  بیشتر