توسعه روستایی
مدل سازی و طراحی نقشه سطوح توسعه ی کشاورزی پایدار مناطق روستایی استان‌های همدان و کرمانشاه

مراد کیخسروی؛ سحر ده یوری؛ سیدمهدی میردامادی

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1401، ، صفحه 163-180

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.319378.1991

چکیده
  مدل‌سازی سطوح توسعه کشاورزی، ابزاری کارآمد در ایجاد شناخت کافی از سرزمین و پراکنش فضایی توسعه آن است. از این رو هدف از انجام پژوهش حاضر، مدل‌سازی سطوح توسعه‌ کشاورزی مناطق روستایی استان‌های همدان و کرمانشاه در سال 1399-1400 بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل داده‌ها تحقیقی کمی است که به شیوه پیمایشی صورت پذیرفته ...  بیشتر

اقتصاد کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری واحدهای گلخانه‌ای در دشت ورامین

نرگس رجبی تهرانی؛ محمد محمدی؛ سحر دهیوری

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 537-554

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.50821.1527

چکیده
  هدف این تحقیق، ارزیابی اقتصادی واحدهای گلخانه‌ای و عوامل مؤثر بر سودآوری آن‌ها در دشت ورامین بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی‌ـ‌ همبستگی بوده که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل بهره‌برداران گلخانه‌های دایر و زیر کشت دشت ورامین بودند. با استفاده از جدول کرجی و مورگان و با توجه به حجم جامعه ...  بیشتر