ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل ‌موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینه تشکیل تشکل آب‌بران، شبکه آبیاری دز

علی پژوهان؛ احمد رضا عمانی؛ سیروس سلمانزاده

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 365-378

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.22401.1289

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف تحلیل موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینۀ تشکیل تشکل آب‌بران در چارچوب پژوهش‌های توصیفی‌ـ‌پیمایشی در سال زراعی 92 ـ 93 انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش 375 گندم‌کار محدوده شبکه آبیاری دز هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب و با ابزار پرسش‌نامه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ضریب آلفای ...  بیشتر