بررسی عامل‌های مؤثر بر نظر کشاورزان استان البرز در پذیرش کشاورزی ارگانیک

سید حمزه میرسلیمی؛ همایون فرهادیان؛ شقایق خیری؛ فرهاد خسروانی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 141-163

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8593

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی عامل‌های مؤثر بر پذیرش کشاورزی ارگانیک است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی– همبستگی است. جامعة آماری مدنظر را تولید‌کنندگان محصولات کشاورزی استان البرز تشکیل می‌دهند که حجم نمونه‌ با استفاده فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین شد و  200 تولیدکننده انتخاب شد. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات، ...  بیشتر