ترویج و آموزش کشاورزی
عوامل مؤثر در تمایل کشاورزان بر تداوم کشت توتون در استان مازندران

عبدالحلیم کر؛ حمید بلالی؛ محمدشریف شریفزاده

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.225538.1844

چکیده
  استان مازندران از جمله قطب‌های مهم تولید توتون در کشور می‌باشد. بررسی وضعیت کشت توتون به عنوان یک نظام تولید کالای تخصصی در این استان طی دوره 28 ساله بر مبنای مستندات موجود نشان‌گر کاهش کشت این محصول است. این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان بر ادامه کشت توتون در استان مازندران انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها ...  بیشتر