اقتصاد کشاورزی
برآورد ارزش اقتصادی کاربرد رواناب های سطحی آلوده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران

محمدرضا ساسولی؛ سید ابوالقاسم برآبادی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 247-258

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.13606

چکیده
  لزوم بهره‌گیری از منابع آبی غیرمتعارف مانند رواناب‌های سطحی و فاضلاب تولیدشده موضوعی است که امروزه به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به‌ویژه در کشور ایران نمایان می‌باشد. این موضوع برای شهرهای ایران مخصوصاً استان تهران به‌صورت خاص مطرح است. مطالعه حاضر به‌بررسی ارزش اقتصادی کاربرد رواناب‌های سطحی آلوده در بخش کشاورزی جنوب استان ...  بیشتر