جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ظرفیت تحمل توسعه‌ گردشگری روستایی و تدوین برنامه راهبردی روستای قلات (شهرستان شیراز)

سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ رعنا شیخ بیگلو

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 481-495

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.28315.1368

چکیده
  امروزه پایداری به‌عنوان رویکردی غالب برای توسعه گردشگری روستایی، مورد توجه برنامه‌ریزان و محققان این حوزه است. بر همین اساس در پژوهش حاضر سعی گردیده تا با تعیین ظرفیت تحمل بر مبنای نحوه نگرش جامعه میزبان به گردشگری بستر مناسبی برای نیل به توسعه پایدار گردشگری در روستای قلات (شهرستان شیراز)  فراهم گردد. به‌منظور گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان خیر(شهرستان استهبان)

سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ عباس رجایی؛ مهدی رمضان زاده لسبویی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 121-140

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.13422

چکیده
  توسعه روستایی از مهم‌ترین فرآیندهایی است که در کشورهای مختلف جهان همواره مورد توجه است. دستیابی به توسعه نواحی روستایی در هر جامعه‌ای نیاز به شناخت مؤلفه‌های مختلف و تأثیرگذار بر آن است. ازجمله این مؤلفه‌ها رفاه اجتماعی می‌باشد که در سایه آن می‌توان بسیاری از مسائل و مشکلات خصوصاً عدم تمایل به ماندگاری در روستاها را کاهش‌داد. ...  بیشتر