ترویج و آموزش کشاورزی
شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان

روح اله رضائی؛ سید محمود حسینی؛ مریم محمدی پابندی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.13409

چکیده
  تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان صورت‌پذیرفت. جامعه آماری پژوهش 335 نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره تعاونی‌های توسعه روستایی در استان زنجان بودند که باتوجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 120 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب ...  بیشتر