سازه‌های مؤثر بر تمایل به بیمة محصول انار: مطالعة موردی انارکاران شهرستان نطنز

داریوش حیاتی؛ فاطمه حفاری

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 101-117

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6002

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی سازه‌های مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان نطنز به بیمة محصول انار است. مطالعه از طریق روش پیمایش و با استفاده از شیوة نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر برآورد شد که به کمک پرسش‌نامه، اطلاعات لازم جمع‌آوری شد. روایی ابزار سنجش از طریق آزمون آلفای کرونباخ، ارزیابی ...  بیشتر