ترویج و آموزش کشاورزی
سازه‌های مؤثر بر تعدد فعالیت‌های غیرزراعی بین خانوارهای روستایی شهرستان کوار در استان فارس

احسان معصومی؛ داریوش حیاتی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 3-14

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.81841.1648

چکیده
      اقتصاد غیرزراعی از مفاهیم جدید ادبیات توسعه روستایی است. مطالعات متعددی به مرور شواهد و نظریه­ها در جهت ارتقاء مفهوم اقتصاد غیرزراعی روستایی پرداخته­اند. این در حالی است که مطالعات تجربی کافی در این زمینه به‌ویژه در کشورهای درحال­توسعه وجود ندارد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی سازه­های مؤثر بر تعدد فعالیت‌های ...  بیشتر

تحلیل نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایی

حمید نصرآبادی؛ داریوش حیاتی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 113-124

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8590

چکیده
  با وجود توجه و صرف هزینة دولت‌ها برای توسعة روستاهای هدف گردشگری، کمتر به اهمیت نگرش جامعة میزبان نسبت به تأثیرهای گردشگری و حمایت آن‌ها از توسعة گردشگری توجه می‌شود. بر این اساس، تحقیق حاضر به تحلیل نگرش روستائیان نسبت‌به تأثیرهای گردشگری می‌پردازد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی بوده و از تکنیک پیمایش، به‌منظور گردآوری ...  بیشتر

سازه‌های مؤثر بر تمایل به بیمة محصول انار: مطالعة موردی انارکاران شهرستان نطنز

داریوش حیاتی؛ فاطمه حفاری

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 101-117

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6002

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی سازه‌های مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان نطنز به بیمة محصول انار است. مطالعه از طریق روش پیمایش و با استفاده از شیوة نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر برآورد شد که به کمک پرسش‌نامه، اطلاعات لازم جمع‌آوری شد. روایی ابزار سنجش از طریق آزمون آلفای کرونباخ، ارزیابی ...  بیشتر