اقتصاد کشاورزی
برآورد سیستم تقاضای معکوس تعمیم‌یافته تفاضلی (DGIDS) برای مواد غذایی پروتئینی حیوانی در مناطق روستایی

محمد قربانی؛ کمیل مهجوری کارمزدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 141-154

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38654

چکیده
  تصمیم‌ گیری در مدیریت بازار آینده زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که روابط متقابل اقتصادی همانند روابط بیولوژیکی در نظر گرفته شود. این پژوهش با ارائه یک سیستم تقاضای معکوس تعمیم‌یافته تفاضلی، به بررسی بازار مواد غذایی حاوی پروتئین حیوانی در ایران پرداخته و جزئیات ارتباط بازار بین گونه‌های مختلف موادغذایی در این بازار را مورد بررسی ...  بیشتر