اقتصاد کشاورزی
ارزیابی مقایسه‌ای کارایی فنّی و بازدهی نسبت به مقیاس واحدهای پرورش مرغ گوشتی(مطالعه موردی: شهرستان های بیرجند و درمیان)

محمدرضا بخشی؛ سیدهمایون فرهنگ فر؛ پویان مالکی نژاد

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 339-352

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.291257.1953

چکیده
  تجزیه و تحلیل کارایی فنی واحدهای مرغداری گوشتی جهت بهره گیری مطلوب و اقتصادی از منابع موجود ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با هدف سنجش و مقایسه کارایی فنّی واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان های بیرجند و درمیان در سال 1398 انجام شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 201 واحد مرغداری ...  بیشتر

اقتصاد کشاورزی
مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری خرده‌مالکی و تعاونی‌تولید روستایی

بهناز نجاتی؛ مفید شاطری؛ محمدرضا بخشی؛ علی اشرفی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 155-172

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.116326.1705

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی کارایی تولید محصولات زراعی دو نظام بهره‌برداری خرده‌مالکی و تعاونی‌ تولید روستایی در تولید محصولات زراعی می­باشد. جامعه آماری تحقیق بهره­برداران بخش کشاورزی شهرستان خوسف واقع در استان خراسان‌جنوبی می‌باشد. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی و با توجه به هدف تحقیق، از نوع تحقیقات کاربردی ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی

محمدرضا بخشی؛ مجید رعنایی؛ اسدالله زمانی پور؛ محمود فال سلیمان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 8-8

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15055

چکیده
  در حال حاضر شرکت‌های سهامی زراعی از روندی رو به احیا برخودار هستند و گسترش این نوع نظام بهره برداری در دستور کار دولت می باشد. در این مقاله رضایتمندی سهامداران از عملکرد شرکت‌های سهامی زراعی با استفاده از فن پیمایش وکاربرد تحلیل همبستگی و رگرسیون ارزیابی شد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی میباشد و برای رسیدن به اهداف از روشهای اسنادی ...  بیشتر