توسعه روستایی
برآورد و پهنه‌بندی امید زندگی در مناطق روستایی ایران

شادعلی توحیدلو؛ غلامرضا مجردی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.294909.1960

چکیده
  امید زندگی بیانگر برخورداری از یک سطح بهتر و مناسب تر زندگی است. در نتیجه آگاهی از شاخص فوق در مناطق روستایی به دولتمردان، برنامه‌ریزان روستایی در تصمیم گیری کمک می کند. لذا پژوهش حاضر با هدف برآورد و پهنه‌بندی امید زندگی در مناطق روستایی ایران براساس داده‌های رسمی ثانویه جمعیت شناختی سال 1395 به انجام رسید. در روش پژوهش براساس داده ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
سنجش دانش انگورکاران نسبت به تهیه و بسته بندی کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده از منابع اطلاعاتی توسط آن ها (مورد مطالعه: شهرستان تاکستان)

زهرا همدانی؛ غلامرضا مجردی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 535-548

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.70334.1617

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ﺳﻨﺠﺶ دانش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت ﺑـﻪ تهیه و بسته­بندی کشمش، تحلیل آن و ارﺗﺒﺎط دانش آن­ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان استفاده از منابع اطلاعاتی و مجاری ارتباطی است. جامعه آماری این تحقیق را 2462 نفر از انگورکاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان تشکیل دادند در بین 15 روستا، براساس فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگورکاران شهرستان خرمدره

سیده شیرین گلباز؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ غلامرضا مجردی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.13412

چکیده
  اجرای آزمایش خاک در باغ‌های انگور به‌منظور تغذیه‌ی صحیح و پایدار باغ‌ها یکی از اقدامات مهمی است که در یک دهه‌ی اخیر به‌عنوان یک نوآوری به انگورکاران کشور معرفی شده‌است. پذیرش و اجرای آن ممکن است به‌واسطه دریافت اطلاعات از منابع مختلف باشد، از این رو هدف این پژوهش بررسی منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر پذیرش نوآوری آزمایش خاک در بین ...  بیشتر