سنجش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش‏های کشاورزی (مورد مطالعه: بیران‏شهر در استان لرستان)

فرشته حافظی؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 333-347

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.72472.1629

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق سنجش میزان گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش‏ های مختلف کشاورزی در بیران‏شهر در استان لرستان بوده ­است. جامعه آماری آن جوانان 15 تا 24 ساله بیران‏شهر می ‏باشند (1404N=) که 181 نفر از آنان، با استفاده از فرمول کوکران، به­ عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. نمونه‏ ها طی دو مرحله انتخاب شدند. در مرحله اول در هر ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها‌ (مورد مطالعه: تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه)

احسان خسروی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ مرتضی اکبری

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 181-194

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.78099.1637

چکیده
  امروزه توسعه تعاونی‏های کشاورزی در بسیاری از کشورها، راهبردی کلیدی در توسعه‌ی روستایی است. در این راستا نباید از نقش کلیدی کارآفرینی سازمانی در موفقیت سازمان‌ها به­خصوص در تعاونی‌های کشاورزی غفلت کرد. از این­رو، تحلیل وضعیت کارآفرینی سازمانی به­منظور حرکت فزاینده‌ تعاونی‌ها و بنگاه‏ها و سایر سازمان‏های مختلف به سمت ...  بیشتر