اقتصاد کشاورزی
بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان

نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی؛ حمیدرضا میرزائی خلیل آبادی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 401-414

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15052

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر نظام بهره‌برداری بر بهره‌وری محصول سیب‌زمینی در سال زراعی 90-1391 بررسی شده است. داده‌ها بر اساس روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای خوشه‌ی و 208 پرسشنامه از کشاورزان و صاحبان مزارع در استان‌های کردستان و همدان جمع‌آوری گردید. در این مطالعه برای محاسبه تأثیر نظام‌ بهره‌برداری از متغیرهای موهومی در تابع تولید استفاده ...  بیشتر

اقتصاد کشاورزی
تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس

رضا اسفنجاری کناری؛ مصطفی اسکندری؛ حسین مهرابی بشرآبادی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 141-160

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.13425

چکیده
  در مطالعه حاضر با استفاده از تابع مرزی پوششی نسبت شکاف تکنولوژیکی روش‌های مختلف آبیاری محصول گندم در استان فارس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای انجام تحقیق از اطلاعات 100 گندم‌کار در سال 1392 که به‌صورت تصادفی مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند، استفاده ‌شده‌است. مزارع نمونه بر حسب روش‌های مختلفآبیاری به دو گروه دارای سیستم آبیاری بارانی ...  بیشتر