ترویج و آموزش کشاورزی
تاثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی خراسان شمالی)

رقیه یزدانی؛ مسعود خیراندیش؛ محسن محمدی خیاره؛ هادی امینی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 441-453

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.128807.1729

چکیده
  توسعه روستایی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که در هر جامعه‌ای به ویژه در جوامع در حال توسعه مطرح بوده است. با توجه به اهمیت توسعه روستایی و رابطه آن با کارآفرینی روستایی، پژوهش حاضر به بررسی شاخص نوآوری و تأثیر آن بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی در استان خراسان شمالی پرداخته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل ...  بیشتر