توسعه روستایی
بررسی عملکرد کرم ابریشم در شهرستان تربت حیدریه

مسعود علی پناه؛ فائزه قراری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 75-84

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.207485.1825

چکیده
  لاروهای کرم ابریشم در شرایط اقلیمی متفاوت، واکنش‌های متفاوتی از خود بروز می‌دهند که باعث اقتصادی بودن پرورش برخی نژادهای آنها در شرایط اقلیمی خاص نسبت به سایر نژادها می‌گردد. با استفاده از رویهGLM نرم‌افزارSAS 9.2 تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگین صفات به منظور، بررسی اثرات شرایط آب و هوایی روستاهای نوغان‌دار منطقه تربت حیدریه، جنس و ...  بیشتر