ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بر توسعه کشاورزی در استان آذربایجان غربی

حسین جعفر زاده؛ لقمان رشیدپور؛ سلیمان رسولی آذر

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 121-135

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.77114.1632

چکیده
       بخش کشاورزی همواره با مشکلاتی از جمله کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری مواجه می‌باشد. لذا صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی راه‌­حل مناسبی برای تزریق صحیح منابع مالی به این بخش می‌باشند. هدف اصلی این پژوهش "بررسی اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی" بود. این پژوهش از نوع توصیفی- ...  بیشتر