ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک شده‌ کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان در شهرستان زنجان

حسام الدین غلامی؛ رسول لوایی آدریانی؛ مهدی تفویضی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 76-90

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.63452.1590

چکیده
  اهمیت کودهای زیستی به دلیل پیامدهای منفی کودهای شیمیایی بیش از پیش افزایش یافته است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک­شده کودهای زیستی توسط کشاورزان در شهرستان زنجان به انجام رسید. در این راستا، به­منظور بررسی اثر دو دسته عوامل فردی (دانش و نگرش کشاورزان در خصوص کودهای زیستی) و عوامل محیطی (دسترسی ...  بیشتر