جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون)

سعید ملکی؛ محمود عبیات؛ علی کیومرثی

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 391-403

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.50052.1524

چکیده
  یکی از مسائلی که در امر مدیریت ‌پسماند حائز اهمیت است، مبحث مکان‌یابی محل ‌‌دفن پسماند و شیرابه‌های ناشی از آن در ‌نواحی روستایی است. تاکنون در رابطه با ارزیابی ‌آسیب‌پذیری آلودگی آبخوان با استفاده از این مدل‌ها و یا مدل‌های مشابه(مانند‌Avi و Sintacs‌و‌ Siو...) مطالعات زیادی انجام شده است. ‌اما باتوجه به اهمیت موضوع پسماند و تاثیر ...  بیشتر