اقتصاد کشاورزی
بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مصرف خانوارهای روستایی و شهری

فاطمه رستگاری پور؛ فاطمه مساحی؛ عزیزالله اربابی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 447-459

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.244091.1869

چکیده
   تغییر هزینه مصرفی خانوار در ایران یکی از مهم­ترین موضوعاتی است که از تغییرات اجتماعی و اقتصادی تأثیر پذیرفته است. توجه به مسئله تخصیص منابع محدود کشور و مدیریت جمعیتی الگوی مصرف خانوارهای کشور سبب شده تا بررسی تغییرات مصرف و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بالایی برخوردار باشد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر پویایی جمعیت و میزان ...  بیشتر