پروانه انتشار نشریه راهبردهای توسعه روستایی

پروانه انتشار نشریه راهبردهای توسعه روستایی در تاریخ 1396/01/21 به شماره ثبت 79224 صادر گردید.