دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 3-136