دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 3-119 
2. بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران

صفحه 15-28

10.22048/rdsj.2014.5996

فرحناز شهریاران؛ صدیقه نبی‌ئیان؛ حسین مهرابی بشر آبادی