دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 3-119 

علمی پژوهشی

1. ارزش‌گذاری تفرجگاه‌های طبیعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی‌ چهل‌چای)

صفحه 1-14

احمد فتاحی؛ نفیسه قزل سفلو؛ محمد رضوانی؛ کلسوم حسینی


2. بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران

صفحه 15-28

فرحناز شهریاران؛ صدیقه نبی‌ئیان؛ حسین مهرابی بشر آبادی